Liner rens, gel 1l

Bestselger. Rensemiddel for rengjøring av vannlinjen. GEL 1L.

PrisNOK249,00 inkl. mva.
Artikkelnr.:
1llinerrensgel

Produktinfo

BRUKSANVISNING Rensemiddel i gelform for veggene i svømmebassenget, spesielt i området rundt vannlinjen. La vannivået synke noen centimeter for å kunne påbegynne behandlingen av området som skal rengjøres. Påfør litt av produktet på området og skrubb med en svamp eller en myk børste. La det deretter virke i noen minutter, før det spyles grundig av med vann. Vannet fra spylingen påvirker ikke kvaliteten på vannet i svømmebassenget.

Produktet skal alltid tømmes i vannet, aldri omvendt. Skal oppbevares på et kjølig og tørt sted med tilstrekkelig ventilasjon. De tomme beholderne skal skylles med bassengvann før de kastes.

Advarselsetninger: Irriterer huden. Forårsaker alvorlige øyeskader.

Sikkerhetssetninger: Dersom lege må konsulteres, vis beholder og etikett. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk. Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask grundig etter bruk. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i opptil flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser såfremt dette er lett mulig. Fortsett skyllingen. Kontakt GIFTINFORMASJONSSENTRAL eller lege omgående. Fjern tilsølte klær og vask dem før ny bruk. Ved hudirritasjon: Kontakt / tilkall lege. VED HUDKONTAKT: Vask med store mengder vann og såpe. Målrettet behandling (se etikett).